دیتیل های فنی DWG کناف–old

ردیف توضیح فایل DWG PDF
1 دیوار جداکننده ساده W111 W111-G
2 دیوار جداکننده با مقاومت مکانیکی بالاW112 W112-G
3 دیوار جداکننده با عملکرد صوتی بالاW115 W115-G
4 دیوار جداکننده تاسیساتیW116 W116-G
5 اتصال دیوار به سقف کاذب با مهار جمع شونده W-C-A01
6 اتصال دیوار به سقف کاذب با پیچ FN W-C-A02
7 افزایش طول استاد G-S-A01
8 جزئیات قاب بندی در محل نصب دریچه بازدید W-OI-A01
9 امتداد دیوار کناف تا زیر سقف اصلی (بین دو سقف کاذب) W-C-A03
10 درز انقطاع با سازه ترکیبی آلومینیوم و لاستیک W-EJ-A01
11 درز انقطاع با سازه V شکل W-EJ-A02
12 درز انقطاع با اتصال کشویی لغزان W-EJ-A03
13 اتصال کشویی دیوار به سقف اصلی W-C-A05
14 اتصال کشویی دیوار به سقف اصلی (کاهش3db) W-C-A04
15 درز انقطاع با اتصال کشویی لغزان F90- W115 W-EJ-A04
16 درز انقطاع با اتصال کشویی لغزان F30- W111 W-EJ-A05
17 درز انقطاع با اتصال کشویی لغزان F90- W112 W-EJ-A06
18 جزئیات نصب قوطی برق در ساختارهای دارای کد حریق W-EB-A01
19 اتصال کشویی دیوار به سقف اصلی (با کد حریق و عایق صوتی) W112 W-C-A06
20 اتصال کشویی دیوار به سقف اصلی (با کد حریق و عایق صوتی) W115 W-C-A07
21 اتصال دیوار به سقف کاذب دارای کد حریق از بالا یا از پایین و بالا W-C-A08
22 اتصال دیوار به سقف کاذب دارای کد حریق از پایین W-C-A09
23 قرنیز سنگی توکار (دارای کد حریق) W-SB-A01
24 جزئیات نصب تاسیسات قائم 1 W-MI-A01
25 جزئیات نصب تاسیسات قائم 2 W-MI-A02
26 جزئیات نصب تاسیسات افقی W-MI-A03
27 جزئیات نصب سازه پشتیبان SP60 W-MI-A04
28 جزئیات نصب لگن روشویی (با تراورس ضخیم) و تاسیسات W-MI-A05
29 جزئیات نصب لگن روشویی (با تراورس کم ضخامت) و تاسیسات W-MI-A06
30 جزئیات نصب فلاش تانک توکار و توالت ایرانی W-MI-A07
31 جزئیات نصب فلاش تانک توکارو توالت فرنگی دیواری W-MI-A08
32 اتصال دیوار به کف سازه ای W-F-A01
33 اتصال به کف (دیوار تک لایه با عایق رطوبتی کناف) W-F-A02
34 اتصال به کف (دیوار دو لایه با عایق ایزوگام یا قیر و گونی) W-F-A03
35 جزئیات اجرایی قرنیز چوبی W-SB-A02
36 جزئیات اجرایی قرنیز پی وی سی (اتصال با چسب) W-SB-A03
37 جزئیات اجرایی قرنیز پی وی سی (اتصال کشویی) W-SB-A04
38 جزئیات نصب رادیاتور W-MI-A09
39 جزئیات قاب بندی در محل نصب جعبه آتش نشانی W-MI-A10
40 جزئیات نصب جعبه آتش نشانی (مقطع) W-MI-A11
41 جزئیات نصب جعبه آتش نشانی (پلان) W-MI-A12
42 جزئیات نصب قوطی برق با سازه پشتیبان W-EB-A02
43 جزئیات نصب قوطی برق با سازه پشتیبان (دیوار تک لایه) W-EB-A03
44 جزئیات نصب قوطی برق با سازه پشتیبان (دیوار دو لایه) W-EB-A04
45 جزئیات نصب قوطی برق با سازه پشتیبان (دیوار تک لایه) W-EB-A05
46 جزئیات نصب قوطی برق با سازه پشتیبان (دیوار دو لایه) W-EB-A06
47 جزئیات قاب بندی و تقویت بازشوی در W-DI-A01
48 جزئیات نصب چهارچوب در (W111) W-DI-A02
49 جزئیات نصب چهارچوب در (W112) W-DI-A03
50 جزئیات نصب چهارچوب در (W115) W-DI-A04
51 اتصال دیوار W115 به دیوار راهرو در محل دو اتاق مجاور W-DI-A05
52 جزئیات نصب دریچه بازدید W-MI-A13
53 جزئیات نصب دریچه بازدید در دیوار کاشی کاری شده W-MI-A14
54 جزئیات قاب بندی و نصب دریچه تهویه در محل کتیبه در (نما) W-MI-A15
55 جزئیات قاب بندی و نصب دریچه تهویه در محل کتیبه در (مقطع) W-MI-A16
56 جزئیات قاب بندی بازشوی تهویه در دیوار W-MI-A17
57 دیوار قوس دار (اجرا به روش خشک) W-D-A01
58 قالب ویژه شکل دهی صفحات گچی W-D-A02
59 کنج قوس دار به روش برش کاغذ با پوشش تک لایه کاغذ) W-D-A03
60 کنج قوس دار به روش برش کاغذ با پوشش تک لایه W-D-A04
61 کنج قوس دار به روش برش کاغذ با پوشش دو لایه W-D-A05
62 جزئیات اجرایی دیوارک W-D-A06
63 دیوار جداکننده با سازه امگا (دارای کد حریق) W-OM-A01
64 دیوار جداکننده با سازه امگا W-OM-A02
65 اتصال کشویی دیوار به ساختار بنایی جانبی W-W-A01
ردیف توضیح فایل DWG PDF
1 دیوار جداکننده ساده W111 W111-G
2 دیوار جداکننده با مقاومت مکانیکی بالاW112 W112-G
3 دیوار جداکننده با عملکرد صوتی بالاW115 W115-G
4 دیوار جداکننده تاسیساتیW116 W116-G
5 اتصال دیوار به سقف کاذب با مهار جمع شونده W-C-A01
6 اتصال دیوار به سقف کاذب با پیچ FN W-C-A02
7 افزایش طول استاد G-S-A01
8 جزئیات قاب بندی در محل نصب دریچه بازدید W-OI-A01
9 امتداد دیوار کناف تا زیر سقف اصلی (بین دو سقف کاذب) W-C-A03
10 درز انقطاع با سازه ترکیبی آلومینیوم و لاستیک W-EJ-A01
11 درز انقطاع با سازه V شکل W-EJ-A02
12 درز انقطاع با اتصال کشویی لغزان W-EJ-A03
13 اتصال کشویی دیوار به سقف اصلی W-C-A05
14 اتصال کشویی دیوار به سقف اصلی (کاهش3db) W-C-A04
15 درز انقطاع با اتصال کشویی لغزان F90- W115 W-EJ-A04
16 درز انقطاع با اتصال کشویی لغزان F30- W111 W-EJ-A05
17 درز انقطاع با اتصال کشویی لغزان F90- W112 W-EJ-A06
18 جزئیات نصب قوطی برق در ساختارهای دارای کد حریق W-EB-A01
19 اتصال کشویی دیوار به سقف اصلی (با کد حریق و عایق صوتی) W112 W-C-A06
20 اتصال کشویی دیوار به سقف اصلی (با کد حریق و عایق صوتی) W115 W-C-A07
21 اتصال دیوار به سقف کاذب دارای کد حریق از بالا یا از پایین و بالا W-C-A08
22 اتصال دیوار به سقف کاذب دارای کد حریق از پایین W-C-A09
23 قرنیز سنگی توکار (دارای کد حریق) W-SB-A01
24 جزئیات نصب تاسیسات قائم 1 W-MI-A01
25 جزئیات نصب تاسیسات قائم 2 W-MI-A02
26 جزئیات نصب تاسیسات افقی W-MI-A03
27 جزئیات نصب سازه پشتیبان SP60 W-MI-A04
28 جزئیات نصب لگن روشویی (با تراورس ضخیم) و تاسیسات W-MI-A05
29 جزئیات نصب لگن روشویی (با تراورس کم ضخامت) و تاسیسات W-MI-A06
30 جزئیات نصب فلاش تانک توکار و توالت ایرانی W-MI-A07
31 جزئیات نصب فلاش تانک توکارو توالت فرنگی دیواری W-MI-A08
32 اتصال دیوار به کف سازه ای W-F-A01
33 اتصال به کف (دیوار تک لایه با عایق رطوبتی کناف) W-F-A02
34 اتصال به کف (دیوار دو لایه با عایق ایزوگام یا قیر و گونی) W-F-A03
35 جزئیات اجرایی قرنیز چوبی W-SB-A02
36 جزئیات اجرایی قرنیز پی وی سی (اتصال با چسب) W-SB-A03
37 جزئیات اجرایی قرنیز پی وی سی (اتصال کشویی) W-SB-A04
38 جزئیات نصب رادیاتور W-MI-A09
39 جزئیات قاب بندی در محل نصب جعبه آتش نشانی W-MI-A10
40 جزئیات نصب جعبه آتش نشانی (مقطع) W-MI-A11
41 جزئیات نصب جعبه آتش نشانی (پلان) W-MI-A12
42 جزئیات نصب قوطی برق با سازه پشتیبان W-EB-A02
43 جزئیات نصب قوطی برق با سازه پشتیبان (دیوار تک لایه) W-EB-A03
44 جزئیات نصب قوطی برق با سازه پشتیبان (دیوار دو لایه) W-EB-A04
45 جزئیات نصب قوطی برق با سازه پشتیبان (دیوار تک لایه) W-EB-A05
46 جزئیات نصب قوطی برق با سازه پشتیبان (دیوار دو لایه) W-EB-A06
47 جزئیات قاب بندی و تقویت بازشوی در W-DI-A01
48 جزئیات نصب چهارچوب در (W111) W-DI-A02
49 جزئیات نصب چهارچوب در (W112) W-DI-A03
50 جزئیات نصب چهارچوب در (W115) W-DI-A04
51 اتصال دیوار W115 به دیوار راهرو در محل دو اتاق مجاور W-DI-A05
52 جزئیات نصب دریچه بازدید W-MI-A13
53 جزئیات نصب دریچه بازدید در دیوار کاشی کاری شده W-MI-A14
54 جزئیات قاب بندی و نصب دریچه تهویه در محل کتیبه در (نما) W-MI-A15
55 جزئیات قاب بندی و نصب دریچه تهویه در محل کتیبه در (مقطع) W-MI-A16
56 جزئیات قاب بندی بازشوی تهویه در دیوار W-MI-A17
57 دیوار قوس دار (اجرا به روش خشک) W-D-A01
58 قالب ویژه شکل دهی صفحات گچی W-D-A02
59 کنج قوس دار به روش برش کاغذ با پوشش تک لایه کاغذ) W-D-A03
60 کنج قوس دار به روش برش کاغذ با پوشش تک لایه W-D-A04
61 کنج قوس دار به روش برش کاغذ با پوشش دو لایه W-D-A05
62 جزئیات اجرایی دیوارک W-D-A06
63 دیوار جداکننده با سازه امگا (دارای کد حریق) W-OM-A01
64 دیوار جداکننده با سازه امگا W-OM-A02
65 اتصال کشویی دیوار به ساختار بنایی جانبی W-W-A01
ردیف توضیح فایل DWG PDF
دیوار پوششی متصل به دیوار زمینه بدون سازه
1 اتصال سقف کاذب به دیوار پوششی W611 (با بتونه درزگیر) W611-01
2 اتصال دیوار پوششی W611 به دیوار زمینه W611-02
3 اتصال دیوار پوششی W611 به کف W611-03
4 درزگیری دیوار پوششی W611 W611-04
5 اتصال سقف کاذب به دیوار پوششی W611(با پرلفیکس) W611-05
6 اتصال دیوار پوششی W611 به سقف کاذب W611-06
7 پوشش کاری دور ستون بتنی با دیوار پوششی W611 W611-07
8 اتصال گوشه 135 درجه با دیوار پوششی W611 W611-08
9 درز انقطاع با سازه ترکیبی آلومینیوم و لاستیک W611 W611-09
10 درز انقطاع کشویی W611 W611-10
11 اتصال دیوار پوششی W631 به سقف اصلی W631-01
12 اتصال دیوار پوششی W631 به دیوار زمینه W631-02
13 اتصال دیوار پوششی W631 به کف W631-03
14 درزگیری دیوار پوششی W631 W631-04
15 اتصال دیوار پوششی W631 به دیوار جداکننده W631-05
16 اتصال گوشه بیرونی دیوار پوششی W631 W631-06
17 اتصال نازک کاری سقف به دیوار پوششی W624 W624-01
18 اتصال دیوار پوششی W624 به دیوار زمینه W624-02
19 اتصال دیوار پوششی W624 به کف W624-03
20 درزگیری دیوار پوششی W624 W624-04
21 اتصال دیوار پوششی W624 به دیوار جداکننده W624-05
22 اتصال دیوار جداکننده به دیوار پوششی W624 W624-06
23 اتصال گوشه داخلی دیوار پوششی W624 W624-07
24 پوشش کاری دور پنجره و جزئیات نصب سنگ کف پنجره W611 W611-O01
25 پوشش کاری دور پنجره W611 W611-O02
دیوار پوششی متصل به دیوار زمینه با سازه
26 اتصال دیوار پوششی W623 به سقف W623-01
27 اتصال دیوار پوششی W623 به دیوار زمینه W623-02
28 اتصال دیوار پوششی W623 به کف W623-03
29 اتصال گوشه داخلی دیوار پوششی W623 W623-04
30 اتصال گوشه بیرونی دیوار پوششی W623 W623-05
31 اتصال دیوار جداکننده به دیوار پوششی W623 با مهار جمع شونده W623-06
32 اتصال دیوار جداکننده به دیوار پوششی W623 با پیچ W623-07
33 پوشش کاری دور ستون بتنی با دیوار پوششی W623 W623-08
34 پوشش کاری دور ستون فولادی با دیوار پوششی W623 W623-09
35 پوشش کاری دور کانال تهویه با دیوار پوششی W623 W623-10
36 پوشش کاری دور ستون فولادی با دیوار پوششی W623-2 W623-11
37 جزئیات قاب بندی بازشوی پنجره دیوار پوششی W623 W623-O01
38 پوشش کاری دور پنجره و جزئیات نصب سنگ کف پنجرهW623 W623-O02
39 پوشش کاری دور پنجره W623 در مجاورت ساختار W611 W623-O03
40 پوشش کاری دور پنجره W623 در مجاورت ساختار W624 W623-O04
41 جزئیات قاب بندی بازشوی پنجره دیوار پوششی W623 (2) W623-O05
42 پوشش کاری دور پنجره و جزئیات نصب سنگ کف پنجرهW623 (2) W623-O06
43 درز انقطاع کشویی لغزان دیوار پوششی W623 W623-EJ
دیوار پوششی مستقل از دیوار زمینه
45 اتصال دیوار پوششی W625 به سقف W625-01
46 درز افقی دیوار پوششی W625 W625-02
47 اتصال دیوار پوششی W625 به کف W625-03
48 اتصال گوشه داخلی دیوار پوششی W625 W625-04
49 اتصال گوشه خارجی دیوار پوششی W625 W625-05
50 اتصال دیوار جداکننده به دیوار پوششی W625 (با مهار جمع شونده) W625-06
51 اتصال دیوار جداکننده به دیوار پوششی W625 (با پیچ) W625-07
52 جزئیات نصب دریچه بازدید دیوار پوششی W625 W625-08
53 درز انقطاع با اتصال کشویی لغزان دیوار پوششی W625 W625-EJ
54 پوشش کاری دور پنجره و حزئیات نصب سنگ کف پنجره دیوار پوششی W625 W625-O01
55 جزئیات قاب بندی بازشوی پنجره دیوار پوششی W625 W625-O02
56 پوشش کاری دور پنجره W625 در مجاورت ساختار W611 W625-O03
57 اتصال دیوار پوششی W626 به سقف W626-01
58 درز افقی دیوار پوششی W626 W626-02
59 اتصال دیوار پوششی W626 به کف W626-03
60 اتصال گوشه داخلی دیوار پوششی W626 W626-04
61 اتصال گوشه خارجی دیوار پوششی W626 W626-05
62 اتصال دیوار جداکننده به دیوار پوششی W626 (با مهار جمع شونده) W626-06
63 اتصال دیوار جداکننده به دیوار پوششی W626 (با پیچ) W626-07
64 جزئیات نصب دریچه بازدید دیوار پوششی W626 W626-08
65 درز انقطاع با اتصال کشویی لغزان دیوار پوششی W626 W626-EJ
66 پوشش کاری دور پنجره و حزئیات نصب سنگ کف پنجره دیوار پوششی W626 W626-O01
67 جزئیات قاب بندی بازشوی پنجره دیوار پوششی W626 W626-O02
68 پوشش کاری دور پنجره W626 در مجاورت ساختار W624 W626-O03
69 اتصال دیوار پوششی W628a به سقف W628a-01
70 درز افقی دیوار پوششی W628a W628a-02
71 اتصال دیوار پوششی W628a به کف W628a-03
72 اتصال دیوار پوششی W628a به دیوار بنایی جانبی W628a-04
73 جزئیات نصب دریچه بازدید دیوار پوششی W628a W628a-05
74 اتصال گوشه بیرونی دیوار پوششی W628a W628a-06
75 اتصال دیوار پوششی W628b به سقف (5/12×2) W628b-01
76 درز افقی دیوار پوششی W628b (5/12×2) W628b-02
77 اتصال دیوار پوششی W628b به کف(5/12×2) W628b-03
78 اتصال دیوار پوششی W628b به دیوار بنایی جانبی (5/12×2) W628b-04
79 درز قائم دیوار پوششی W628b (5/12×2) W628b-05
80 اتصال گوشه بیرونی دیوار پوششی W628b (5/12×2) W628b-06
81 جزئیات نصب دریچه بازدید دیوار پوششی W628b (5/12×2) W628b-07
82 اتصال دیوار پوششی W628b به سقف (25×2) W628b-08
83 درز افقی دیوار پوششی W628b (25×2) W628b-09
84 اتصال دیوار پوششی W628b به کف (25×2) W628b-10
85 اتصال دیوار پوششی W628b به دیوار بنایی جانبی (12×2) W628b-11
86 درز قائم دیوار پوششی W628b (25×2) W628b-12
87 اتصال گوشه بیرونی دیوار پوششی W628b (25×2) W628b-13
88 نصب دریچه بازدید دیوار پوششی W628b (25×2) W628b-14
89 اتصال دیوار پوششی W629 به سقف (F30) W629-01
90 اتصال دیوار پوششی W629 به دیوار بنایی جانبی (F30) W629-02
91 درز قائم دیوار پوششی W629 (F30) W629-03
92 درز افقی دیوار پوششی W629 (F60) W629-04
93 اتصال دیوار پوششی W629 به دیوار بنایی جانبی (F60) W629-05
94 درز قائم دیوار پوششی W629 (F60) W629-06
95 اتصال دیوار پوششی W629 به کف (F90) W629-07
96 اتصال دیوار پوششی W629 به دیوار بنایی جانبی (F90) W629-08
97 درز قائم دیوار پوششی W629 به سقف (F90) W629-09
98 اتصال گوشه بیرونی دیوار پوششی W629 (F90) W629-10
99 جزئیات نصب دریچه بازدید دیوار پوششی W629 W629-11
100 اتصال دیوار پوششی W630 به سقف (F30) W630-01
101 اتصال دیوار پوششی W630 به دیوار بنایی جانبی (F30) W630-02
102 درز قائم دیوار پوششی W630 (F30) W630-03
103 درز افقی دیوار پوششی W630 (F60) W630-04
104 اتصال دیوار پوششی W630 به دیوار بنایی جانبی (F60) W630-05
105 درز قائم دیوار پوششی W630 (F60) W630-06
106 اتصال دیوار پوششی W630 به کف (F90) W630-07
107 اتصال دیوار پوششی W630 به دیوار بنایی جانبی (F90) W630-08
108 درز قائم دیوار پوششی W630 به سقف (F90) W630-09
109 درز افقی دیوار پوششی W630 (F90) W630-10
110 جزئیات نصب دریچه بازدید دیوار پوششی W630 W630-11
ردیف توضیح فایل DWG PDF
1 پوشش محافظ تیر- تک لایه (مقطع) E-B-01
2 پوشش محافظ تیر – تک لایه (نما) E-B-02
3 پوشش محافظ تیر – دو لایه (مقطع) E-B-03
4 پوشش محافظ تیر – دو لایه (نما) E-B-04
5 پوشش محافظ تیر گوشه E-B-05
6 اتصال دیوار خشک به پوشش محافظ تیر (ثابت) E-B-06
7 اتصال دیوار خشک به پوشش محافظ تیر (لغزان) E-B-07
8 پوشش محافظ ستون – تک لایه (نما) E-C-01
9 پوشش محافظ ستون – تک لایه (مقطع کف) E-C-02
10 پوشش محافظ ستون – تک لایه (مقطع سازه های پشتیبان) E-C-03
11 پوشش محافظ ستون – دو لایه (نما) E-C-04
12 پوشش محافظ ستون – دو لایه (مقطع کف) E-C-05
13 پوشش محافظ ستون – دو لایه (مقطع سازه های پشتیبان) E-C-06
14 پوشش محافظ ستون مدفون (پوشش سه طرفه) E-C-07
15 اتصال دیوار خشک به پوشش محافظ ستون 1 E-C-08
16 اتصال دیوار خشک به پوشش محافظ ستون 2 E-C-09